Notes on November 16x20 inches

Margaret Blanchett Folk Art