Stone Blue Tree 20x20 inches

Margaret Blanchett Folk Art